Fiske etter makrellstørje i 2021

Reguleringen av  fiske etter makrellstørje i 2021 fastsettes i begynnelsen / i midten av mars. Frem til dette kan du bruke disse sidene til å lese om hvordan reguleringen har vært tidligere år.

Fiskeridirektoratet har den senere tid mottatt en rekke henvendelser knyttet til gjennomføringen av fisket etter makrellstørje i 2021.

Norges fiskeplan for makrellstørje må godkjennes av den internasjonale tunfiskkommisjon (ICCAT).

Frist for oversendelse av fiskeplan er 8. februar, og mest sannsynlig vil en fiskeplan bli godkjent i begynnelsen eller midten av mars.

ICCAT vil kunne kreve at Norge foretar endringer i fiskeplanen, så regulering knyttet til makrellstørje vil først bli fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet etter at fiskeplanen er endelig godkjent.

Informasjon om inneværende års fiske, herunder påmelding, krav mm. vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider så snart reguleringen er fastsatt.

2020

Den norske reguleringen av makrellstørje for 2020 innebærer en økning av antall fartøy som kan delta i fisket. I tillegg åpnes det for et rekreasjonsfiske etter makrellstørje, og det åpnes også for at fartøy som fisker med line vil kunne gjennomføre fisket med stang dersom de ønsker dette. En viktig videreføring fra i fjor er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil kunne få betalt for størjen og at det åpnes for et merk- og slippfiske.

Panel 2 i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) godkjente under møtet den 5. og 6. mars 2020 Norges fiskeplan. Det innebærer blant annet at Norge får lov til å overføre 5 % (11,95 tonn) av den ubenyttede kvoten fra 2019 til 2020. Den norske totalkvoten i 2020 vil således være 311,95 tonn.

Nærings- og fiskeridepartementet har i forskrift 9. mars 2020 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2020  fastsatt en regulering som blant annet innebærer følgende:

  • To fartøy som fisker med not og som er over 40 meter, og seks fartøy som fisker med not og som er under 40 meter vil bli tildelt en fartøykvote på 32 tonn makrellstørje
  • Tre fartøy som fisker med line vil bli tildelt en fartøykvote på seks tonn makrellstørje. Disse fartøyene vil også kunne gjennomføre fisket med stang, så fremt utstyret oppfyller nærmere bestemte vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet.
  • Det åpnes for et rekreasjonsfiske. For å få delta i rekreasjonsfisket må det aktuelle laget også delta i merk- og slippfiske etter makrellstørje så fremt nødvendige tillatelser til dette fisket blir gitt av relevante myndigheter. Fisken som fanges i merk- og slippfisket må merkes med spagettimerke.
  • Det er avsatt 24,95 tonn til dekning av bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. En videreføring fra fjoråret er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil få betalt for denne forutsatt at vilkårene i forskriften er oppfylt.

Merk-, slipp- og rekreasjonsfiske

For merk-, slipp- og rekreasjonsfiske som ønsker å delta i fisket er fristen 16. april 2020.

Oppdatert: 29.01.2021