Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker

Dispensasjonsvilkår revidert 01.03.2022 i forbindelse med videreføring av dispensasjonsordningen for 2021/2022

For den som har fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker gjelder vilkårene som fremgår i punkt a) – g) under.

Søknad om dipensasjon fra levendelagring inntil 20 uker

Vilkårene gjelder all fisk som skal holdes i mellomlagringsmerd og hvor det er gitt dispensasjon til å mellomlagre torsk i inntil 20 uker, uavhengig av fiskens mellomlagringstid. Dette innebærer at vilkårene gjelder fra det tidspunkt fisken er satt i merd.

Merk at de fleste vilkårene i dispensasjonsordningen presiserer plikter som allerede ligger i gjeldende regelverk. For henvisning til regelverk og praktisk veiledning i oppfølging av vilkårene, se Veileder for levendelagring av torsk – dispensasjonsordning 20 uker.

For informasjon, veiledninger og vilkår rundt levendelagring av torsk, se Levendelagring av villfanget fisk og fangstbasert akvakultur

a) Alle levendelagringsanlegg skal sende inn følgende til .
E-posten merkes med saksnummer 22/829.

 1. oversikt over anleggsstruktur og kapasitet på restitusjons- og lagringsmerder
 2. kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-post til ansvarlige ved bedriften det søkes dispensasjon for)
 3. plan for hvordan det skal sikres og dokumenteres at fisk ikke lagres lenger enn 20 uker jf. punkt f)
 4. beskrivelse av rutiner for mottak og omsetning av fisk, samt dokumentasjon på hvordan antall og vekt fastsettes som grunnlag for utfylling av landings- og sluttseddel (hvilket utstyr blir brukt, hvordan foregår telling og veiing av fisk, hvem deltar, hvem har ansvar, hvem fyller ut seddel og hvor, hvem signerer seddel) ved

  - overføring av fisk fra fartøy til merd

  - overtakelse av fisk i merd

  - transport og flytting av fisk mellom levendelagringsanlegg og mottaksanlegg

  - transport og flytting av levende fisk mellom lokaliteter

 5. beskrivelse av rutiner for fôring-, håndtering- og flytting av fisk, og registrering av fisk i journal; hvem, hva, hvordan, når
 6. dokumentere beredskapsplan for sykdomsutbrudd og massedød
 7. plan og avtale for helsekontroll
 8. avtale med veterinærtjeneste om helsekontroll jf., punkt j)
 9. dokumentasjon på formalisert ansvarsforhold mellom fartøy som lander levende fisk, firma som lagrer den levende fisken, firma som røkter fisken dersom dette er et annet enn firmaet som lagrer fisken, og kjøper(e)

b) Fisk bør sorteres på størrelse ombord før overføring til restitusjonsmerd, og skal sorteres på størrelse før fôring, der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse, jf. forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring §5 (lovdata.no) . Sortering loggføres i journal jf. bokstav h nedenfor. Med denne presiseringen fremgår det at dyreholder må gjøre en risikovurdering knyttet til om fisken bør sorteres før fôring, særlig for å unngå redusert velferd som følge av at fisken ikke er av likeartet størrelse. Mattilsynet anbefaler at stor fisk (8 kg+) ikke settes i merd sammen med liten fisk på grunn av risiko for kannibalisme.

c) Fisken skal fôres minst hver tredje dag, og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden.

d) Hver merd i lokaliteten skal tydelig merkes med merdenummer og registreringsmerket til det fartøyet som disponerer merden, dersom det ikke er skrevet sluttseddel på fangsten. Det er ikke tillatt å blande fangster fra ulike fartøy i samme merd før sluttseddel er skrevet.

e) Levendelagret fisk skal røktes daglig. Det skal skrives seddel på all fisk som tas ut.

f) Anlegget må ha et system som sikrer og dokumenterer at fisk ikke står i merd lenger enn 20 uker.

g) Dyreholder skal føre elektronisk journal gjennom hele levendelagringsperioden.

 • Data registrert i journalen skal relateres til landingsdato til merd, og fiskefartøy (navn og registreringsmerke).
 • Regneark (Mal for forenklet journal (xlsx, 339.5 kB)) aksepteres ut levendelagringssesongen 2022. 

h) Journalen oppdateres fortløpende og daglig med;

 1. dato,
 2. fartøyets navn og fiskerimerke,
 3. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis)  fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer. Snittvekt oppgis dersom fangsten ikke er veid
 4. uttak av fisk (antall og kg) per merd til konsum med referanse til sluttseddel,
 5. uttak av fisk (antall og kg) per merd til dyrefôr med referanse til sluttseddel,
 6. flytting av levende fisk (antall og kg) mellom merder og/eller lokaliteter, merdnummer (fra og til), posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens registreringsnummer hos Norges Råfisklag.
 7. omsetning av levende fisk (antall og kg) per merd med referanse til sluttseddel. Blir fisken flyttet, oppgis merdnummer og eventuelt ny lokalitet (posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens registreringsnummer hos Norges Råfisklag eller tillatelsesnr. og lokalitetsnr. i akvakulturregisteret),
 8. mottaker (ved uttransport),
 9. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 10. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),
 11. type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner,
 12. gjennomført helsekontroll ,registrert med dato og navn på veterinær/veterinærtjeneste,
 13. tømming av merd registrert på dato

Data registrert i journalen overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende. Ukentlig regneark aksepteres ut sesongen 2022. Journalen skal føres fra første dag fisk mottas for mellomlagring og så lenge det er fisk i anlegget uansett lagringstid. Journal sendes som e-post til: . E-posten merkes med saksnummer 22/829.

i) Forhåndsmelding sendes til Fiskeridirektoratet, helst 24 timer før oppstart av aktivitet med;

 1. overføring av fisk fra fartøy til merd (senest når fangsten er tatt ombord),
 2. opptak av fisk fra merd (senest kl. 15 dagen før)
 3. flytting av fisk mellom merder og til andre lokaliteter (senest 24 timer før flytting)
 4. ved tømming av merd (når merden er tom).

j) Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 i forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (Lovdata) , og/eller
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

k) Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. Det skal gjennomføres minst én helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden.
 2. Anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned.
 3. Anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.
 4. Rapport fra helsekontroll skal inngå i rapport, jf. bokstav p.

l) Lokaliteten skal være tømt for fisk senest 31. desember og stå tom for fisk til 1. mars det påfølgende året. Dersom et annet tidsrom på to måneder velges, skal det meldes fra om dette til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

m) Det skal arbeides for å utvikle metodikk for rett og automatisert ressursregistrering når fisk blir overført fra fiskefartøy til restitusjonsmerd som grunnlag for føring av seddel og journal. Det bør også arbeides for automatisert ressursregistrering helt frem til slakting. Dette skal beskrives i rapport, jf. bokstav p.

n) Det oppfordres til utvikling- og gjennomføing av prosjekt om sporing av enkeltindivid gjennom hele levendelagringsperioden ved individmerking. Minst ett forskningsmiljø skal delta og stå ansvarlig for kvaliteten på og dokumentasjon av data generert gjennom levendelagringsperioden.

o) Den som har fått tillatelse til å mellomlagre villfanget torsk lenger enn 12 uker må akseptere og legge til rette for at forskningsinstitusjoner kan gjennomføre individbasert oppfølging av villfanget torsk for å øke kunnskapen om levendelagring av torsk

p) Det skal inngis rapport til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved utgangen av hvert kalenderår.

q) Dispensasjonen kan inndras dersom vilkårene ikke oppfylles.

Merk også at;

Dersom det planlegges å benytte fartøy uten ERS ved transport av fisk i forbindelse med levendelagring må det søkes om dispensasjon fra ERS-forskriften, og dispensasjon må foreligge før fartøy uten ERS benyttes.

Dersom fisken landes til merd og det skrives landingsseddel uten at fisken har blitt veid på godkjent vekt, kreves dette at mottaker har fått dispensasjon fra veieplikten (jf. landingsforskriften § 5 første ledd, § 6 første ledd og § 8 første ledd)

Dersom fisken omsettes og det skrives sluttseddel uten at fisken har blitt veid på godkjent vekt, krever dette at kjøper har fått dispensasjon fra veieplikten (jf landingsforskriften § 5 første ledd)

Dersom fisken landes og det skrives landingsseddel uten at mottaker er til stede og signerer, eller det skrives sluttseddel uten at fisker er til stede og signerer, må det foreligge dispensasjon fra kravet om samtidig underskrift av seddel (jf landingsforskriften § 8 første, andre og tredje ledd)

Søknad rettes til Fiskeridirektoratet . E-posten merkes med saksnummer 22/829.

Hvilke opplysninger søknadene skal inneholde finner du i Veileder for levendelagring av torsk i inntil 20 uker og dispensasjonsvilkår finner du på Levendelagring og fangstbasert akvakultur.