Nyheter

Høring om krav om rømmingshull i teiner

28.06.2021

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om å innføre krav om rømmingshull i teiner som anvendes i fiske etter sjøkreps, kongekrabbe og ervervsmessig fiske etter taskekrabbe og annen krabbe (unntatt snøkrabbe).

Økte torskekvoter

22.06.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele det gjenstående kvantumet av ufordelt tredjelandskvote på torsk i fiskevernsonen ved Svalbard på 4 837 tonn i tråd med gjeldende fordeling mellom fartøygruppene.

Evaluering av tiltak med bruk av nisepingere

10.06.2021

Tiltaket med krav om bruk av nisepingere under vinterens garnfiske i Vestfjorden for å redusere bifangst av niser er nå evaluert. Evalueringen har vært en god prosess og har vært konstruktiv, lærende og løsningsorientert.

Pelagisk kontrolloffensiv

20.05.2021

Fiskeridirektoratet startar no ein kontrolloffensiv i pelagisk fiskeri. Kontrollane vil bli særskilt retta inn mot landingar av tobis ved sildeoljefabrikkar i Sør-Noreg.