Forskningskvoter for 2023

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2023 må sendes innen 31. oktober 2022.

Forskningskvoter skal som hovedregel ikke tildeles, men det vil i særskilte tilfeller fortsatt være behov for forskningskvoter:

 • Uungåelig fangst på forskningsfartøy i forbindelse med forskning, overvåking eller praktiske redskapsforsøk.
 • Nødvendig kvantum for praktisk gjennomføring av forskning, overvåking eller  redskapsforsøk på innleide fartøy til forskningstokt i tilfeller hvor kommersielle fartøy i aktuell fartøygruppe ikke får tildelt nødvendige kvoter.
 • Ved behov for kvoter for gjennomføring av praktiske fiskeforsøk for utprøving av redskap/fangstmetodikk eller seleksjonsinnretninger/fangstutslipp når forvaltningen finner dette nødvendig for iverksetting av tekniske regulering eller kontrolltekniske tiltak.

 Det presiseres at:

 • Det må være en faglig nær sammenheng mellom prosjekt og forskningskvote/fiskeslag.
 • Kvotene skal ikke dekke mer enn nødvendig fangst for en praktisk gjennomføring av forsøket.
 •  Søker må beskrive behovet for; og den planlagte bruk av kvotene for det enkelte prosjekt.
 • Kvoten tildeles spesifikt prosjekt, og kvantum kan ikke omdisponeres.
 • Det er ikke adgang til å selge forskningskvoter eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.
 • Eventuell restkvote vil falle bort når forsøkene (forskningstoktet) avsluttes.
   

Søknad om forskningskvote for 2023 må sendes innen 31.oktober 2022.

Søknad sendes til:

E-post: 

eller post:

Fiskeridirektoratet
Reguleringsseksjonen
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Oppdatert: 14.09.2022