Data til nytte for hele samfunnet

Fiskeridirektoratet har ansvar for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og det marine miljøet. Derfor må vi ha gode data om aktiviteten til fiskere, fiskekjøpere, oppdrettere og turistfiskebedrifter. Men en del data kan brukes til mer enn forvaltning, og vi har et ambisiøst mål om at de skal brukes av mange flere.

– Både for å utnytte dataene bedre selv og samtidig gjøre dem mer tilgjengelig for andre startet vi vinteren 2021 program for data- og informasjonsforvaltning. Under programmet koordineres prosjekter og aktiviteter som skal sikre at vi arbeider helhetlig og strukturert med å samle inn, bruke, dele og formidle data, sier fiskeridirektør Per Sandberg.

Verdifulle data

Fiskeridirektoratet har lang tradisjon for å legge best mulig kunnskap til grunn for arbeidet. Dette gjelder både når vi foreslår hensiktsmessige reguleringer, fatter vedtak og kontrollerer at næringen følger regelverket.

– Kildene til kunnskap er mange, men en av de viktigste er dataene om næringsaktørene innen fiskeri og havbruk og den aktiviteten de driver på fellesskapets ressurser. Direktoratet mottar derfor mye data direkte fra den enkelte fisker, fiskekjøper, oppdretter og turistfiskebedrift. I tillegg genererer vi data gjennom eget arbeid, forklarer Sandberg.

Enkelt og sikkert

Vi jobber for at datainnsamlingen skal være så enkel som mulig. Hvis dataene finnes i digital form hos næringsaktørene, eller i andre offentlige registre, bør det legges til rette for at disse kan overføres automatisk slik at rapporteringsbyrden blir så liten som mulig for næringen.

Rapportering fra system til system er også sikrere enn metoder som krever manuelle operasjoner, som for eksempel å fylle data inn i et elektronisk skjema. Informasjonssikkerhet og personvern står i høysetet når vi behandler data.

De grunnleggende prinsippene er:

  • at vi bare skal be om data vi trenger
  • at dataene blir håndtert på en sikker måte
  • at data kun skal rapporteres én gang til det offentlige
  • at data som er åpne skal være tilgjengelige for andre enn direktoratet

«Orden i eget hus»

Et viktig fundament for god informasjonsforvaltning forklares ofte gjennom begrepet «orden i eget hus». Fiskeridirektoratet har lang erfaring med å håndtere data på en sikker måte, men skal nå ta et steg opp når det gjelder strukturer, systemer og rutiner for databehandling.

Digitaliseringsdirektoratet definerer «orden i eget hus» på følgende måte:

«Den enkelte virksomhet skal ha oversikt over hvilke data den håndterer, hva dataene betyr, hva de brukes til, hvilke prosesser de inngår i og hvem som kan bruke dem (informasjonsforvaltning). Dette innebærer også å ta stilling til hvilke data som kan gjøres tilgjengelig for gjenbruk i offentlig sektor og viderebruk av privat sektor. Offentlige virksomheter må prioritere utveksling av informasjon som andre virksomheter har krav på.»

Styrker arbeidet med analyse

I tillegg til å profesjonalisere informasjonsforvaltningen, har direktoratet også satt i gang en satsing på analyse.

– Vi øker kapasiteten og kompetansen på analyse slik at vi i enda større grad sikrer at både direktoratet, og de vi samarbeider med, kan jobbe målrettet på de områdene der risikoen er høyest. Dette gjelder særlig i arbeidet med å følge opp at regelverket etterleves. Analyser av egne data var viktig for den risikobaserte kontrollaktiviteten vi hadde i vinter, og vi ønsker å videreutvikle dette verktøyet til å bli enda mer nyttig i vår kontroll- og tilsynsaktivitet, sier Sandberg.

Oppdatert: 23.06.2021